User Tools

Site Tools


ellenbergovy-indikacni-hodnoty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ellenbergovy-indikacni-hodnoty [2016/04/24 19:00]
david
ellenbergovy-indikacni-hodnoty [2016/04/24 13:00] (current)
Line 4: Line 4:
 //(z úvodu k článku [[http://​www.davidzeleny.net/​lib/​exe/​fetch.php?​media=files:​zeleny2012_zpravy-cbs.pdf|Zelený 2012]] ve Zprávách České Botanické Společnosti)//​ //(z úvodu k článku [[http://​www.davidzeleny.net/​lib/​exe/​fetch.php?​media=files:​zeleny2012_zpravy-cbs.pdf|Zelený 2012]] ve Zprávách České Botanické Společnosti)//​
  
-{{ ::​plants_enumareted_by_indicator_values.png?​direct&​600|}}+{{ ::​plants_enumareted_by_indicator_values.png?​direct&​400|}}
 Ellenbergovy indikační hodnoty (EIH, Ellenberg et al. 1992) představují soubor hodnot pro druhy cévnatých rostlin, které vypovídají o pozici jejich realizovaného životního optima podél základních ekologických gradientů jako je světlo, teplota, kontinentalita,​ vlhkost, živiny, půdní reakce a také salinita. Koncept indikačních hodnot vychází z běžné terénní zkušenosti,​ že řada druhů je svým výskytem vázána na stanoviště,​ která svými vlastnostmi vyhovují jejich ekologickým nárokům. Pokud tedy známe ekologické nároky jednotlivých druhů, jsme z nich do určité míry schopni odvodit ekologické vlastnosti stanovišť,​ na kterých tyto druhy rostou. Heinz Ellenberg (1913–1997),​ německý vegetační ekolog, nebyl první, který se úvahami o indikačních hodnotách rostlinných druhů zabýval. Zmínky o indikačním potenciálu různých druhů rostlin se objevují už na začátku 20. století (např. Cajander 1926), a v padesátých letech o nich uvažoval v souvislosti s vývojem přímé ordinační analýzy i Robert Whittaker (1920–1980),​ americký vegetační ekolog (Whittaker 1956). Pro českou vegetační vědu je však stěžejní právě práce H. Ellenberga, který propracoval systém indikačních hodnot pro rostlinné druhy, které se vyskytují v Německu a přilehlých státech (Ellenberg 1974, Ellenberg et al. 1992). ​ Ellenbergovy indikační hodnoty (EIH, Ellenberg et al. 1992) představují soubor hodnot pro druhy cévnatých rostlin, které vypovídají o pozici jejich realizovaného životního optima podél základních ekologických gradientů jako je světlo, teplota, kontinentalita,​ vlhkost, živiny, půdní reakce a také salinita. Koncept indikačních hodnot vychází z běžné terénní zkušenosti,​ že řada druhů je svým výskytem vázána na stanoviště,​ která svými vlastnostmi vyhovují jejich ekologickým nárokům. Pokud tedy známe ekologické nároky jednotlivých druhů, jsme z nich do určité míry schopni odvodit ekologické vlastnosti stanovišť,​ na kterých tyto druhy rostou. Heinz Ellenberg (1913–1997),​ německý vegetační ekolog, nebyl první, který se úvahami o indikačních hodnotách rostlinných druhů zabýval. Zmínky o indikačním potenciálu různých druhů rostlin se objevují už na začátku 20. století (např. Cajander 1926), a v padesátých letech o nich uvažoval v souvislosti s vývojem přímé ordinační analýzy i Robert Whittaker (1920–1980),​ americký vegetační ekolog (Whittaker 1956). Pro českou vegetační vědu je však stěžejní právě práce H. Ellenberga, který propracoval systém indikačních hodnot pro rostlinné druhy, které se vyskytují v Německu a přilehlých státech (Ellenberg 1974, Ellenberg et al. 1992). ​
  
ellenbergovy-indikacni-hodnoty.txt · Last modified: 2016/04/24 13:00 (external edit)