User Tools

Site Tools


zpradat:sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
zpradat:sidebar [2015/03/17 07:49]
david
zpradat:sidebar [2015/04/04 13:00] (current)
Line 9: Line 9:
   * [[materials|Studijní materiály (vyžadují přihlášení)]]   * [[materials|Studijní materiály (vyžadují přihlášení)]]
   * [[public-data|Zdroje volně dostupných dat]]   * [[public-data|Zdroje volně dostupných dat]]
-  ​* <wrap hi>**[[homework|Domácí úkol]]**</​wrap>​+  * [[homework|Domácí úkol]]
   * [[final|Pokyny k závěrečné práci]]   * [[final|Pokyny k závěrečné práci]]
  
zpradat/sidebar.txt · Last modified: 2015/04/04 13:00 (external edit)